حقوق سالمندان در سوئد

در صورتی که میزان حقـوق های بازنشستــگی شما به مقدار کافی نباشد می توانیــد از حقــوق حمایت از سـالمنــدان Äldreförsörjningsstöd برخـوردار شـویـد.

اگر بـه سن ۶۵ سـالگی تمام رسیده باشید و با وجود دریافت تمام حقوق و مزایای دیگر به سطح قابل قبولی از درآمد نرسیده باشید از حق دریافت حقوق حمایت از سالمندان Äldreförsörjningsstöd برخوردار هستید.

همچنیـن در صورتی که به حمایت مالـی سالمندان نیاز داشته باشید، سازمان بازنشستگان Pensionsmyndigheten موضوع پرداخت فوق العاده مسکن bostadstillägg به شما را بررسی می کند.

حق فـوق العاده مسـکن برای سـالمندان

فوق العاده مسکن، کمک هـزینـه فــوق العــاده است کـه بـه حقــوق بازنشستگی عمومی افزوده می شود. از این رو تعیین میزان فوق العـاده مسکن بستگی به عـواملـی ماننـد درآمـد، دارایی و وضعیت خـانــوادگی شمـا دارد.

از سالی که ۶۵ ساله می شوید و تمام مبلغ بازنشستگی خود را دریافت می کنید می توانید برای فوق العاده مسکن تقاضا نمایید. شما این درخواست را می توانید بدون توجه به نوع مسکن و حتی اگر صاحب این مسکن هستید انجام دهید. برای اطــلاع بیشــتر بــه پــایـــگاه اینتــرنتـــی ســازمــان بازنشستـگان به آدرس  www.pensionsmyndigheten.se مراجعه کنید.

مهاجـرت بـه خارج از کشـور با حقوق بازنشسـتگی

به هر کشوری که مهاجرت کنید شما می توانید حقوق بازنشستگی برمبنای درآمد، پس انداز بازنشستــگی، حقــوق بازنشستگی خــدمتــی و حقوق بازنشستگی خصوصی خـود را به مدت نامحدود دریافت کنید. اما ممکن است که نتوانید حقوق بازنشستگی تضمینــی خـود را نگاه دارید. البته این امر بستگی دارد به این که به کدام کشـور مهاجــرت کنید و از چــه مزایای دیگری برخـوردار باشید. اگر حقـوق بازنشستگی تضمینی دریافت می کنید، در صـورت مهـاجـرت به یکی از کشورهـای اتحـادیـه اروپا و یا اتحادیه اقتصـادی اروپا، سوئیس و در برخی موارد کانادا نیز می توانید آن را دریافت نمائیــد. در صــورت مهاجرت به خارج حــق دریافت حمایت مالی گذاران سالمندان را نخواهید داشت.

مراقبـت و نگه داری از سالمندان

وقتی که فردی پیر می شود برای انجـام امـور روزمـره احتیـاج به کمک دارد. در سـوئــد سالمنـدان نیازمـند به این کمک، طبـق قانــون حق دارنـد آن را دریافت کنند. در حالی که در سایر کشورها بیشتر معمول است که خانواده و خویشـاونـدان از سالمنــدان نگهداری کنند، در سوئد این وظیفه بر عهده جامعـه است. خانـواده و خویشـاوندان معمـولا در زندگی سـالمنـدان نقش دارند. قانون خدمات اجتماعی و قانــون خدمات بهداشتی و درمانی قوانینی هستند که روند خدمات مراقبت و نگهداری از سالمندان را تعیین می کنند. مسئولیت مراقبت از سالمندان، از جملـه تمـاس با پزشکان و مراقبت های پزشـکی اورژانـس با کمــون و یا شــورای استـان است.

ایــن مراقبت بـه روش های گوناگون در نقـاط مختلف سوئد اجرا می شود. برای درخواست دریافت خدمات مربوط به مراقبت و نگهداری از سالمندان توسط کمون باید با واحد ویژه این امر در دفتر خدمات اجتماعی کمون تماس بگیرید. یک کارمند مسئــول رسیدگی به امور مربـوط به کمک به سـالمنــدان به پرونده شما رسیدگی کرده و در مورد حـق شما برای دریافت این کمک و میزان آن تصمیم می گیرد. هدف این خـدمــات این است که سالمنـدان زندگی مطلــوب و مستقلـی داشتـه باشند و احســاس امنیت و آسایش کنند. آنان باید به فعالیت های مفید همراه با دیگران نیز دسترسی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + پنج =