فرم ارزیابی وضعیت متقاضیان جهت اخذ ویزای توریستی کانادا

داوطلب گرامی، فرم اطلاعات فردی و مالی زیر به منظور راهنمایی و ارائه مشاوره دقیق شما جهت اخذ ویزای توریستی کانادا است؛ بنابراین خواهشمند است به سوالات زیر
با دقت پاسخ دهید تا بتوانیم شما را در امر اخذ این ویزا به بهترین شکل راهنمایی نمائیم. لازم به ذکر است که اطلاعات مندرج در این سند محرمانه تلقی می شود و فقط
جهت بررسی شرایط متقاضیان جهت اخذ ویزای توریستی کانادا مورد استفاده قرار میگیرد.