کلیه اطلاعات شخصی شما در بایگانی مجموعه ذخیره می شود و بدون اجازه شخص شما هیچ فرد یا موسسه ای اجازه دسترسی و بهره برداری از اطلاعات شخصی شما را نخواهد داشت .