قوانین ازدواج در سوئد

شـیوه های مختلـف زندگی مشترک

در سوئـد این امـری عـادی است که یک زوج پیش از ازدواج باهـم زندگی می کنند و بچه دار می شوند. بسیاری نیز باهم ازدواج نمی کنند. آنان باهم و به صورت همزی زندگی می کنند.

زناشویی

وارد زندگی زناشویی شدن یعنی با هم ازدواج کردن. طبق قانون حداقل سن ازدواج در سوئد ۱۸ سـال است. این قانـون شامل تمام کسانی که در سوئـد زندگی می کنند می شـود، حتی کسانی که تابعیت سوئـدی ندارند. در سـایـر کشـورهـا ممکن است قوانین دیگری وجـود داشتـه باشـد ولی ادارات دولتی سوئد فقط ازدواج های خارجی را که از قوانین سوئد پیروی می کنند، مورد تأیید قرار می دهند.

قبل از ازدواج باید تقاضای انجام بررسی در مورد وجود موانع برای ازدواج خود را انجـام دهید. در این بررسی مشخص می شود که آیا مـوانعـی در سر راه شما جهت ازدواج وجود دارد یا خیر. بررسی موانع ازدواج از سوی اداره مالیات در استان محــل اقامتتـان انجـام می شود. اگر مانعی وجـود نداشته باشد یک گواهی به شما داده خواهـد شد که به مدت چهـار ماه اعتبار خواهـد داشت. این گواهی را باید درحضور عاقد به همراه داشت. اگر شما یا کسی که می خـواهیـد با او ازدواج کنید ساکن سـوئـد نباشیـد بررسی موانع ازدواج باید در کشوری که فرد در آن ثبت احوال شده است انجام شود. 

طبـق قـوانـین سـوئـد مـوارد زیـر مـانـع ازدواج محســوب می شــونــد:

• اگر سن فرد زیر ۱۸ سال باشد

• اگر کسی که می خواهید با او ازدواج کنید خویشاوند نزدیک شما باشد

• اگر فرد متاهل باشد و یا به عنوان شریک زندگی شخصی دیگر ثبت شده باشد. طبق قانون سوئد ازدواج اجباری نیز ممنوع است.

این بدین معنی است که هیچ کس نمی تواند شخص دیگری را مجبور به ازدواج کند. همه حق دارند که خود همسر خود را انتخاب کنند. شما همیشه حق دارید با ازدواج خود مخالفت کنید. اگر کسی مجبور به ازدواج شده باشـد، ادارات دولتی سوئـد می توانند از تأیید آن ازدواج حتی اگر در کشوری دیگر انجام شده خودداری کنند.

عقد مراسمی است که طی آن دو نفـر به ازدواج یکدیگر درمی آینـد. در سوئد می توان عقد کلیسائی یا عقد اداری/ محضری انجام داد. برای اینکه عقد معتبر باشـد باید توسط یک عاقد انجام شود. عاقد می تواند کشیش، روحانی و یا یک عاقـد اداری یا محضری باشد. عقـد غیر کلیسایی توسط فردی که از طرف استانداری انتخـاب شـده انجـام می شود. این نوع عقد تشریفاتی است که ارتباطی با دین و مذهب خاصی ندارد.

اگر عقدی به صورت شرعی و توسط عاقدی که فاقد مجوز قانونی است انجام شود، این ازدواج اعتبار قانونی ندارد. به همین خاطر برای اعتبـار آن باید یک عقد اداری/محضری نیز صورت گیرد. ازدواج در سوئـد از لحـاظ جنسیت بیطرف است. این به این معنی است که دو نفر همجنس می توانند به همان شیوۀ ازدواج یک زن و مرد، باهم ازدواج کنند. عاقد اداری/محضری نمی تواند ازعقد کردن دو نفر همجنس  که قصـد ازدواج با هم را دارند سر باز زند ولی عاقـد یک جامعه مذهبی مثلا یک کشیش کلیسای سوئد می تواند آنان را عقـد نکند.

اگر کشیشی از انجام این کار امتناع کند می توان به کشیشی دیگر مراجعه کرد. مقــررات مربــوط به ازدواج در قانون ازدواج درج شـده است. در قـانــون ازدواج از جملـه مقررات مربـوط به ارث نیز وجود دارد که طبق آن، همسـر و فرزندان شـخص درگذشـته همه دارایی های او را به ارث می برند.

همزی Sambo

همزی و یا Sambo بودن هنـگامی است که دو نفر بـدون آن که ازدواج کرده باشند، باهم زندگی کنند. در سوئــد و در کشورهای اسکاندیناوی همزی بودن عادی است. بچه دار شدن بدون ازدواج نیز امــری عــادی است. در مــورد همـزی و یا Sambo بــودن یک قـانــون وجــود دارد که به آن قانون همزی گفته می شـود.

این قانون مسـائل مربوط به مسـکن دو نفر همزی و اموال مشترک آنان را دربر می گیرد. اگر یکی از طرفین فــوت کند، همــزی او حق دارد در مسکنی که آنان با هم داشتــه به زندگی ادامه دهد. او امــوال موجود در خانه را نــیز به ارث می برد. اما برای این که بتــوان دارایی های دیگر، از جملــه موجودی های بانکی را به ارث برد باید وصیت نامه ای وجود داشـته باشد.

طلاق

طلاق در سـوئـد شما می توانید از زن و یا شوهر خود طلاق بگیرید حتی اگر او مایل به این کار نباشد. اگر می خواهیـد طـلاق بگیرید باید با دادگاه بدوی (tingsrätten )در شهـری که در آن ساکن هستید تماس بگیرید. و به این، درخواست طلاق می گویند (äktenskapsskillnad) شما و همسرتان می توانید درخواست طلاق را با هم پر کنید.

اگر باهم در مورد طلاق توافق ندارید می توانید خود به تنهایی درخواست طلاق کنید. اگر باهم درخـواست طلاق کنید و فرزندی نداشته باشید دادگاه در اسرع وقت حکم طلاق را صـادر خواهـد کرد.

اگر دارای فرزند زیر شانزده سال باشید یا یکی از شما مایل به طـلاق نباشد به شما مهلت فکرکردن داده خواهـد شد. یعنی به شمـا فرصت داده می شـود تا فکر کنید که آیا واقعـا می خواهیـد جـدا شوید یا نه. مهلت تفکر حداقل شش ماه و حداکثر یک سال است.

اگر بعد از شش ماه هنوز مایل به طلاق باشید باید خودتان با دادگاه تماس بگیرید. به این کار پیگیری امر طـلاق گفتـه می شـود. اگر نامـه ای مبنی بر پیگیری امر طلاق تسلیم نکنیـد، دادگاه درخـواست شمـا را مختومه اعـلام خواهد کرد و طلاق انجام نخواهد گرفت. اگر دادگاه مظنون شود که یکی از طـرفین مجبـور به ازدواج شـده ازدواج اجباری، حکم طـلاق می توانـد بلافاصله و بدون مهلت فکرکردن صادر شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − چهار =