قوانین انتخـاب مذهب در سوئد

آزادی انتخاب مذهب

سوئـد از سـال ۱۹۵۱ آزادی مـذهـب داشتـه اسـت.

آزادی مذهـب به این معنی است که همه حــق دارند هر مذهب یا باوری را که مـی خـواهـند، انتخــاب کنند. آزادی مذهب یکی از مهم ترین آزادی ها در قانـون اساسی سـوئـد محسـوب می شود. در بسیـاری از قراردادهــای بـین المللـی، برای نمـونـه اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و پیمان نامه حقوق کودک سازمـان مـلل، اطـلاعـات در مــورد آزادی مذهـب وجـود دارد.

حکومت موظف به احـترام گذاشتـن، پاسـداری کردن و فعالیت کردن برای آزادی مذهب است.

• همه مردم باید از حق انتخاب، تغییر و ترک مذهب خود برخوردار باشند.

• همه مردم باید از حق پیروی از مذهب خود برخوردار باشند.

یعنی این که برای نمونه همه حق دارند انجمن های مذهبی تاسیس کنند.

• همه حق دارند بنویسند و نشریه و اطالعات منتشر کنند.

• همه حق دارند مذهبی را آموزش بدهند و اعیاد مذهبی را جشن بگیرند.

• هیچ انسانی نباید بخاطر باورهایش مورد تبعیض قرار گیرد.

• پدر و مادرها حق دارند برپایه باورهای خود، به فرزندانشان تربیت مذهبی بدهند.

• کارفرماها باید دربرابر نیاز کارکنان به پیروی از آیین و باورهایشان در محل کار، مدارا نشان دهند.

تعلـق قومی

در سـوئـد مردمـانـی که از گوشـه هـای مختلف جهـان آمـده اند، زنـدگی می کنند. تعلق قومی به این معناست که هر کس دارای ریشه ای در یک یا چند فرهنگ و گروه قومی ست. تمام مردم دارای یک یا چند تعلق قومی هستند. رفتار نامناسب با کسی به دلیـل تعلق قومــی او، تبعیض است و جرمی است علیه حقوق بشر.

نظامهـای اجتماعـی متفاوت

نظام های اجتماعی متفاوت، به مردم نگرش های مختلفی را می دهد. سوئد از جهات زیادی یک جامعه فردگر است. آنچه شما انجــام می دهید بیشتر بر خود شما تاثیر می گذارد و نه بر خانواده و خویشاوندان شما. در سوئد، حکومت باید مسـؤلیت تضمین امنیت مردم را به عهده بگیرد.

نتیجه این امـر، وابسته نبـودن مــردم به محافـظت خویشـاونـدانشــان برای داشتن یک زندگی امن است. در جامعه ای که حـکومت، مسئولیت شهروندان خود را به عهده نمی گیرد، مردم برای امنیت خــود بیشـتر به خویشاوندانشان اعتماد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =