قوانین پذیرش در بیمارستان در سوئد

تضمیـن درمان

در سـوئـد گاهی اوقات افراد باید مدتی طولانی برای درمان انتظار بکشند. برای این که بیمــاران احتیـاج نداشتـه باشنـد مـدت زیادی انتظار بکشند چیزی به نام تضمین درمان وجود دارد. تضمین درمان در قانون مربوط به تندرستی و درمان قید شده و بدین معنی است که کار درمان شما باید در یک مدت از پیش معین شده، آغاز گردد.

درمان اولیه – اگر بخواهید با درمانـگاه تماس بگیرید بایستی همان روز تماس برقرار شود. تماس به این معنـی است که شما یک وقت ملاقــات در درمانگاه یا وقت مکالمه تلفنی با شخصی در درمانگاه دریافت کنید.

اگر کارکنان درمانگاه، مثلا پرستار، تشخیص دهد که شما به ملاقات پزشک نیاز دارید نبایستی بیش از هفت روز منتظر ملاقات پزشک باشید.

کلینیک تخصصی

اگر برای مــراجعــه به پزشک متخصص معرفی نامــه دریافت کنید نبایــد بیش از ۹۰ روز منتــظر ملاقــات با متخصص باشید. همین مقررات برای مراجعه به بخش درمان تخصصی بدون داشتن معرفی ِ نامه نیز صدق می کند.

درمان

وقتی پزشک شما تصمیــم گرفت شمـا تحت درمان قرار بگیرید، مثلا برای یک عمل جراحی، نبایستی بیش از ۹۰ روز منتظر درمان باشید. تضمین درمـان شامـل بخش اورژانس نمی شود. شخصی که دچـار بیماری اضطراری است باید در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرد.

تأمیـن حداکثـر هزینـه درمانی

“تأمین حداکثر هزینه درمانی” افراد را در برابر هزینه های گزاف درمان و دارو محافظت می کند. تأمین حداکثر هزینه درمانی یعنی بیمـار فقط ۱۱۰۰ کرون در سـال بابت درمان پرداخت می کند. وقتی ۱۱۰۰ کرون را پرداخت کردید، مابقی سال از درمان رایگان برخوردار شده و یک کارت درمان رایگان(frikort )دریافت خواهید کرد.

کارت رایگان ۱۲ ماه از روزی که اولین بار به خدمات درمانی مراجعه کرده اید اعتبار خواهد داشت. تأمین حداکثر هزینه دارو یعنـی این که شمـا فقط ۲۲۰۰ کرون در ســال هزینه داروی نسخـه ای را پرداخت می کنید. وقتی ۲۲۰۰ کرون را پرداخت کردید، مابقی سال از داروی نسخـه ای رایگان برخوردار خواهید شد. زمان را از اولین روزی که دارو خریداری کرده اید، محاسبه کنید.

تمــام کودکان یک خـانواده با هم حســاب می شوند و مخــارج آنان برای تعیین حداکثر هزینه با هم جمع می شود. هم مخارج دارو و هم معاینات و معـالجـات شـامـل این قانــون می شود. دارو برای کودکان زیر ۱۸ سـال رایگان است.

قانـون حفاظـت در برابر بیماری های مسـری

در سـوئــد قـانـونـی بنام قانون حفاظت در بـرابـر بیمــاری هـای مسری وخطــرنـاک است. نمونه هایی از این نوع بیماری ها، اچ.آی.وی، کالمیدیا ، ُ وجــود دارد. این قـانــون برای جلـوگـیری از شیــوع بیمــاری های مسری سل، سالمانوال، یرقان مسری و سفلیس است.

در قـانــون حفاظت در برابر بیماری های مسـری فهرستی از حــدود ۶۰ یعنی اگر فکر می کنید که به یکی از این بیماری ها مبتــال شده اید باید با مراکز خدمات درمانی تمــاس بگیرید (خود را معرفی کنید). شما در ضمن باید نام فرد یا افرادی را که ممکن است، بیمــاری را به شما سرایت داده باشند نیز بگوئید. برخی از بیماری های مندرج در قانون حفاظت در برابر ُ بیماری های مسری از طریق مقاربت جنسی شیوع پیدا می کنند. اگر مبتال به چنین بیماری هائی باشید، کلیه معاینات، درمان و دارو هایتان رایگان خواهدبود. همچنین به شمـا کمـک می شود تا با افرادی که ممکن است بیماری از طریق شما به آنها سرایت کرده باشد نیز تماس بگیرید.

سازمان بهداشت عمومــی (Folkhälsomyndigheten )اداره ای است که لازم را در اختیار دارد. در سایت www.folkhalsomyndigheten.se در مورد قانون حفاظت در برابر بیماری های مسری و بیماری ها اطلاعات می توانید در مورد قانون حفاظت در برابر بیماری های مسری بیشتر بخوانید.

اهـدای اعضای

بدن در سـوئــد سالانه حدود ۷۰۰ نفر که مبتال به بیماری های صعب العــالج هستند یک یا چنــد عضو از اعضــای بدن مانند کلیه و یا قلب از اهــدا کنندگان در یافت می کنند. اما تعداد اعضــای اهدا شده در سوئد کافی نیست. هر ساله تعـدادی از بیماران در انتظار پیوند اعضــای بدن به دلیل کمبود اهدا کنندگان جان خود را از دست می دهند. شما حــق دارید در مــورد اعضـای بدن خود پس از در گذشتتان تصمیم بگیرید. شما می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

• اعضای بدن خود را اهدا نکنید

• اعضای بدن خود را جهت پیوند اهدا کنید

• اعضای بدن خود را جهت پیوند و یا اهداف پزشکی دیگر اهدا کنید. شـما می توانید تصمیم خود را در این مورد از طریق سـایت اداره کل مسائل مربوط به خدمـــات تأمین اجتمــاعی، خدمــات بهداشتی – درمانـی و دارو (Socialstyrelsens )ثبت کنید: www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

اگر راجع به تصمیم خود در مورد اهدای اعضای بدن با خانواده تان صحبت نکرده باشید، آنها می توانند پس از فوت شما در این باره تصمیم بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =