روش‌های اقامت ارزان در کانادا برای تحصیل از بررسی های مهمی که پیش از اقدام برای تحصیل در خارج از کشور باید انجام داد، بررسی هزینه های تحصیل در کشور مقصد است. باید بدانید که بخش قابل توجهی از هزینه های تحصیل پس از شهریه دانشگاه، هزینه سکونت است. هزینه ی سکونت به پارامترهای زیادی بستگی دارد که در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد. دانشگاه و شهر محل تحصیل در تعیین نوع محل سکونت و هزینه‌های آن تاثیرگذ...