مالیات هزینه ای برای پرداخت مخارج همگانی است. ما بابت درآمد، و بابت کالاها و خدمات مالیات پرداخت می کنیم. مالیات بر درآمد به دولت، کمون و شورای بهداری استان پرداخت می شود. چرا مالیات پرداخت می کنید؟ ما با هم  برای ایجاد یک جامعه بهتر مالیات پرداخت می کنیم. ایده اولیه برای اخذ مالیات آنست که همه مردم از کمک و امکانات مشابه برخوردار شوند. مردم در سوئد در مقایسه با سایر کشورها مالیات بس...