در این مقاله میخواهیم به صورت کاملا ساده و عاری از هر گونه لغت سوئدی در خصوص باز کردن حساب بانکی در سوئد بدون پاسپورت توضیح دهیم. فرض بر این گذاشتیم که شخص اجازه کارد دارد. برای باز کردن حساب بانکی مدارک زیر مورد نیاز است: ۱-اجازه اقامت ( ال ام کارت ) ۲-اجازه کار (شماره روی کارت اداره مهاجرت) ۳-قرار داد کاری یا برگه ثبت شرکت ۴-مدارک برابر اصل شده که هویتتان را با آن نزد اداره مهاجرت...