مشاغل غیر مجاز برنامه استانی ساسکاچوان  - 11قانونگذاران  - 12مدیران و مسئولان ارشد دولت  - 15مدیرن ارشد بخش تجارت ، پخش و سایر خدمات  - 311مدیران ارشد خدمات بهداشتی و درمانی  - 411مدیران ارشد تدوین و اجرای سیاست های بهداشت و درمان و اجتماعی  - 412مدیران ارشد تحلیل اقتصادی ، تدوین سیاست و مدیریت برنامه  - 413مدیران تدوین سیاست های آموزش و مدیر...

کسی که این سوال رو در ذهن خودش میپرسد که مردم چگونه بدون گوشی های هوشمند زندگی میکنند، قطعا به نقش مهمی که اپلیکیشن های موبایل در زندگی دارند، واقف است. از آنجایی که کانادایی ها گوشی های هوشمند خود را به اندازه Canada Goose  دوست دارند، در این مقاله، 5 اپلیکیشن را معرفی کرده ایم که برای زندگی در کانادا حتما به آن ها احتیاج خواهید داشت. Transit App یه سفر ساده در شهر، امکان دارد بیشتر...