هشت کشور برتری که در شش ماه اول سال ۲۰۱۹ جمعیت سوئد را تشکیل داده اند به ترتیب:۱-افغانستان۲-سوریه۳-هند4-عراق5-ایران6-لهستان7-پاکستان8-ترکیه این آمار بیانگر این است که پیشروی سوئد با سیاست های کنونی میتواند در سال های آینده موجب برتری جمعیت غیربومی در برابر جمعیت بومی این کشور شود ....