کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کانادا طبق گزارشات مرکز آمار کانادا، زنان در سال های کاری خود در هر ساعت 13.3 درصد به طور متوسط کمتر از مردان درآمد کسب کردند که طی 20 سال گذشته این فاصله 5.5 درصد کاهش یافته است. گزارش منتشر شده نشان میدهد در سال 2018 کارمندان زن به طور متوسط 26.92 دلار در هر ساعت درآمد داشته اند، یعنی 4.13 دلار کمتر از دستمزد ساعتی مردان به مبلغ 31.05 دلار. این بدان معنی است که زنان ...