خانواده های دارای فرزند می توانند از صندوق بیمه کمک هزینه مسکن، پول والدین، نفقه اولاد و کمـک هزینـه مراقبـت دریـافـت کنـند. همـه خانواده های دارای فرزند در سوئد کمک هزینه فرزند دریافت می کنند. کمک هزینه مسکن به افـرادی داده می شود که درآمدشـان کم و اجـاره شان بالاست. کمـک هزینـه مراقبت به کسـانـی داده می شـود که دارای فرزند توانخواه باشند. اگر طـلاق گرفتـه اید و فرزندانتان فقـط نزد شمـا زندگی می...