کبک برای اولین بار، در حداقل 40 سال گذشته، کمترین نرخ بیکاری در کانادا را به خود اختصاص داد. مرکز آمار کانادا گزارش داد که ماه گذشته تقریباً 20،000 شغل جدید (0.5٪ +) در کبک ایجاد شده است. این افزایش شغل باعث شده است تا نرخ بیکاری از 4.9٪ به 4.7٪ برسد و  نه تنها پایین ترین نرخ بیکاری کبک را – از زمانی که شروع به جمع آوری داده های قابل مقایسه در سال 1976 شده است-، بلکه پایین ترین  نرخ بیکاری بین ا...