در مدارس سوئد صحبت زیادی درباره دموکراسی میشود. یکی از اهداف مـدارس این است که دانش آموزان امروز به بزرگسـالانی تبدیل شونـد که فردا مسئولیت می پذیرند و در ساختن جامعه سهیم هستند. آنـان بایـد بیاموزند که چگونه در یک جامعــه آزاد زندگی کنند و از حقوق و وظایف خود مطلع باشـند. از همین رو تحصیـلات آنان شـامل تکالیف و تمریناتی اسـت که با آنها دانش آموزان اصول دمکراسـی را تجربه می کنند. مدرسـه در زمان...